Babel Notice

View All Babel Notices | Download PDF


Tagalog/Filipino

MAHALAGA! Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan, pananagutan, at benepisyo. Mahalagang maunawaan mo ang impormasyon sa dokumentong ito. Kung hindi English ang napili mong wika, magbibigay kami ng impormasyon sa inyong napiling wika nang walang bayad. Mag-email sa translation@vec.virginia.gov o tumawag sa 866-832-2363 para sa tulong sa pagsasalin at pag-unawa sa impormasyon sa dokumentong ito. Ang mga kagamitang makakatulong sa kapansanan (auxiliary aid) at serbisyo ay available kung hihilingin ng mga indibidwal na may mga kapansanan. TTY: Virginia Relay 711 o 1-800-828-1140.