Babel Notice

View All Babel Notices | Download PDF


فارسی | Persian/Farsi

مهم! این مدرک حاوی  اطلاعات  مهمی درباره حقوق، مسئولیت ها و مزایای شما است. مهم است که اطلاعات این مدرک را درک کنید. اگر زبان انگلیسی زبان ارجح شما نیست، ما اطلاعات را به زبان دلخواه شما بدون هیچ هزینه ای ارائه خواهیم کرد. برای کمک در ترجمه و درک اطلاعات این مدرک، به  ایمیل ارسال کنید یا با شماره 2363-832-866 تماس بگیرید. خدمات کمکی در صورت درخواست برای افراد دارای معلولیت در دسترس است. تماس: TTY: Virginia Relay 711  یا 1-800-828-1140 .